Vinaora Nivo Slider

Vinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.x

Rooise Crosslopen 2019 - 2020

StartCrosslopenfebr2014

 

 

 

 

 

 

 

 

Klik op de foto voor meer informatie en
om digitaal in te schrijven.

Klik hier voor het parkoers

Reglement Clubrecords per 1 januari 2014

 

REGLEMENT CLUBRECORDS S.V. FORTUNA ‘67

Geldig vanaf 1 januari 2014

1. Benoeming

De S.V. FORTUNA ‘67-Recordcommissie bestaat uit ten minste drie leden. De bezetting wordt aangesteld door het bestuur. De duur van de benoeming is voor onbepaalde tijd.

2. Reglement – algemeen

 • Tenzij hierna anders aangegeven geldt voor de clubrecords van S.V. FORTUNA ‘67 het laatste wedstrijdreglement van de Atletiekunie inclusief alle eventuele aanvullingen, verder hierna genoemd "Atletiekunie-reglement".
 • Clubrecords kunnen uitsluitend worden gevestigd door leden van S.V. FORTUNA ‘67 in wedstrijden genoemd onder punt 3+ 5.2. Het lid dient in het bezit te zijn van een geldige Atletiek wedstrijdlicentie en wedstrijdlid te zijn van S.V. FORTUNA ‘67.

 3. Officiële wedstrijden

 • De door een deelnemer geleverde recordprestatie wordt slechts erkend als deze is geleverd in een officiële wedstrijd(*) die is gehouden onder auspiciën van de Atletiekunie(**) of een andere bij de Atletiekunie/EA/IAAF aangesloten organisatie, waarbij gebruik is gemaakt van materiaal dat aan de Atletiekunie regels voldoet. Het record moet zijn gevestigd in een betrouwbare en naar behoren georganiseerde wedstrijd, die volgens de regels van het Atletiekunie -reglement werd verwerkt en die van tevoren werd aangekondigd en door de Atletiekunie werd goedgekeurd.

(*): S.V. FORTUNA ‘67 houdt aparte recordlijsten bij voor:

 • Baanwedstrijden
 • Indoorwedstrijden
 • Wegwedstrijden
 • Prestaties op bijzondere onderdelen (waarin de records " bijzondere verrichtingen" worden genoemd)

(**): Daar waar Atletiekunie staat, kan men ook de nationale Atletiek Bond van een ander land lezen, zoals de KBAB (voor België) of de DLAV (voor Duitsland)

4. Onderdelen

 • Onderdelen waarop S.V. FORTUNA ‘67-clubrecords gevestigd kunnen worden zijn de onderdelen die in het Atletiekunie reglement genoemd worden als "aanbevolen wedstrijdprogramma" voor de betreffende categorie met daarbij een enkele toevoeging wat betreft onderdelen die tijdens S.V. FORTUNA ‘67 clubkampioenschappen "vaste" onderdelen zijn.:
 • Zie bijlage B1 voor de baanonderdelen voor Vrouwen (van pupil t/m masters)
 • Zie bijlage B2 voor de baanonderdelen voor Mannen (van pupil t/m masters)
 • Zie bijlage I2 voor de indooronderdelen voor Mannen (van pupil t/m masters)
 • Zie bijlage W1 voor de wegonderdelen voor Vrouwen
  • Zie bijlage W2 voor de wegonderdelen voor Mannen
 • Zie bijlage I1 voor de indooronderdelen voor Vrouwen (van pupil t/m masters)
 • Omwille van de ruimte en overzichtelijkheid worden de onderdelen die (nog) vacant zijn hier niet expliciet vermeld. Deze vacante records kunnen in de bovengenoemde bijlagen worden opgezocht.

5. S.V. FORTUNA ‘67- Clubrecord erkenning:

5.1. Voorwaarden voor erkenning Clubrecord

Van een S.V. FORTUNA ‘67-clubrecord erkenning kan pas sprake zijn als:

 1. De prestatie is geleverd tijdens officiële wedstrijden (zie 3 + 5.2)(trimlopen e.d. komen dus niet in aanmerking)
 2. Bij wegwedstrijden moet de prestatie zijn geleverd op een door de Atletiekunie gecertificeerd parkoers.
 3. De prestatie in een officiële wedstrijduitslag staat vermeld (internet, papieren uitslag)
 4. De atle(te)et aan de wedstrijd heeft deelgenomen als lid van S.V. Fortuna ’67 en daarbij het Fortuna tenue heeft gedragen.
 5. De goedkeuring van de Recordcommissie heeft verkregen. Relevant daarbij kan zijn:
 • Kan er op het aangemelde onderdeel een clubrecord worden gevestigd/verbeterd of dient het als "Bijzondere verrichting" te worden geregistreerd (in de lijst Bijzondere prestaties)?
 • Is het nieuwe record beter dan het oude bestaande record in de betreffende klasse? (*)
 • Bestaan er geen sterke twijfels over de juistheid van de prestatie? De S.V. FORTUNA ‘67 Recordcommissie beslist uiteindelijk over het wel/niet honoreren van records en zal bij afwijzing de argumentatie daarvoor publiceren (in record lijsten en/of clubblad)
 • Is de record prestatie binnen redelijke termijn bekend bij de Recordcommissie?
 • Is bij werpnummers het materiaal gewogen en is het meetlint of de meetapparatuur gecontroleerd?
 • In geval een recordprestatie in een bepaalde categorie ook een record blijkt te zijn in een naast hogere categorie, zal dit record in deze hogere categorie niet als clubrecord worden geaccepteerd. Als het onderdeel niet wordt gedaan door de eigen categorie maar wel door de naast hogere categorie wordt het onderdeel bij de desbetreffende hogere categorie opgenomen in de lijst Bijzondere prestaties. In de bestenlijst wordt achter de naam en prestatie de originele categorie vermeld in de hogere categorie.(**)

(*): Clubrecords bij S.V. Fortuna ‘67 kunnen alleen voor die categorie worden verbeterd waarin de atle(e)t(e) qua leeftijd is ingedeeld ten tijde van het leveren van de record prestatie!.

(**) Voorbeeld-1: Een Jongen C doet bij de Jongens B mee aan het verspringen en springt verder dan het club- record bij de Jongens-C én de Jongens-B. Alleen het clubrecord
Jongens-C wordt verbeterd!

Voorbeeld-2: Een Jongen B doet bij de Jongens A mee aan de "110mH op Jongens_A hoogte" en loopt daarbij een tijd die beter is dan het bestaande clubrecord bij de Jongens A. Deze prestatie komt wel in de lijst Bijzondere prestaties met vermelding van de categorie waarin de atleet qua leeftijd is ingedeeld, maar is geen clubrecord bij de Jongens-A!

Voorbeeld -3: bij een onderdeel waarbij windmeting is verplicht zet een atleet een prestatie met een rugwind van meer 2,00sec. Het clubrecord wordt niet erkend. De prestatie wordt wel opgenomen in de lijst Bijzondere prestaties met de vermelding van de hoeveelheid rugwind!

Voorbeeld -4: Per 1 januari 2014 is de 10 Engelse mijlen van het wedstrijdprogramma verwijderd.
De huidige records en alle verbeteringen daarvan komen voortaan op de lijst Bijzondere prestaties.

5.2 Toegestane condities waaronder een clubrecord werd gevestigd:

In afwijking van het KNAU-reglement, hanteert de S.V. Fortuna ‘67 Recordcommissie een wat soepeler opstelling ten aanzien van een aantal zaken rondom wedstrijden. Clubrecords van S.V. Fortuna ‘67-leden kunnen ook worden erkend als ze zijn gevestigd onder de volgende condities/situaties:

 • Tijdens een wedstrijdonderdeel waaraan jongens en meisjes of mannen en vrouwen tegelijk hebben deelgenomen
 • Er slechts 1 deelne(e)m(st)er of 1 estafetteploeg op het onderdeel is uitgekomen (recordbreker zelf)
 • Er in een hogere leeftijdsklasse op een eigen categorie recordonderdeel is uitgekomen
 • De prestatie gemeten is met handtijd (Elektronische tijd dus geen vereiste)
 • Bij indoorwedstrijden gebruikte rubberen kogels worden geaccepteerd
 • Het ontbreken van windmeting.
 • Tijdens een van tevoren aangekondigde onderlinge wedstrijd met bekwame, bevoegde juryleden en inachtneming van de Atletiekunie reglementen

5.3 Pupillenreglement

Het KNAU-reglement is hier onverkort van kracht. Het volgende wordt expliciet vermeld:

 • Pupillen mogen slechts in hun eigen leeftijdsklasse uitkomen.
 • Het is niet toegestaan dat pupillen jongens en/of meisjes alleen aan de 600m of 1000mtr deelnemen en niet aan de meerkamp van die dag. Een eventueel recordprestatie op de genoemde afstanden kan dan niet worden gehonoreerd.

Zodra het reglement voor de nieuwe Athletics Champs pupillencompetitie landelijk wordt ingevoerd zal dat reglement hier worden vermeld.

6. Recordaanvraag en publicatie

 • De aanvraag van een clubrecord dient binnen 2 maanden(*) te geschieden op het desbetreffende record-formulier dat volledig ingevuld moet worden De aanvrager is zelf verantwoordelijk voor de indiening en het aanleveren van de benodigde gegevens. Het daarvoor benodigde formulier kan van de website worden gedownload.

(*): Toelichting: In het begin zullen de prestaties van de leden nog door de Recordcommissie worden bijgehouden. Bij wedstrijden in het buitenland of wedstrijden waar een enkele Fortunees uitkomt, zal echter zelfinitiatief van de adspirant - recordhouders gaan gelden. Geen aanvraag, betekent ook geen record. Het is nou eenmaal onhaalbaar voor de Recordcommissie om van iedereen alle wedstrijd resultaten te weten te komen. Ook het doorgeven van de geleverde prestaties aan de wedstrijdsecretaris uitwedstrijden (dus niet alleen de records!) is van wezenlijk belang om de clubrecords en de lijst Bijzondere prestaties up-to-date en historisch juist te houden!

 • De recordaanvragen/honoreringen worden door de Recordcommissie periodiek doorlopend (op de Ledenpagina van de website) gepubliceerd. Voor de aanvragen van Bijzondere prestaties geldt dezelfde handelwijze.

 7. Record erkenning

 • Binnen een 2 weken na publicatie van een recordaanvraag kunnen bezwaren tegen een recordaanvraag/erkenning schriftelijk bij de recordcommissie worden ingediend. De commissie neemt zo spoedig mogelijk na het ontvangen van het bezwaar een beslissing, die bij de daaropvolgende publicatie van de Ledenpagina wordt medegedeeld.
 • Als een prestatie als record is afgewezen moet deze afwijzing met redenen omkleed worden gepubliceerd(*). Tegen deze afwijzing is er, binnen een termijn van 2 weken, nog een bezwaar mogelijk. Het daarna te vellen besluit van de recordcommissie is bindend.

(*): Toelichting: Het is correct om - in navolging van het AU-reglement – een afwijzing toe te lichten en een bezwaarmogelijkheid te geven.

 • Bij publicatie van een recordaanvraag kan door de Recordcommissie om nadere inlichtingen gevraagd worden. Aanvrager heeft dan 1 maand de tijd om de gevraagde gegevens aan te leveren. Als dit zonder opgaaf van redenen niet gebeurt wordt de aanvraag automatisch afgewezen.
 • Mocht na erkenning of afwijzing belangrijke nieuwe aanvullende of ontbrekende informatie bekend wordt die de erkenning niet meer tegen hoeft te houden of aanleiding geven het record alsnog af te wijzen neemt de recordcommissie hier een bindende uitspraak in.

(*): Toelichting: In het AU-reglement wordt gesproken over "op eerste verzoek". We willen op verenigingsniveau wat soepeler zijn, maar aanvragen mogen geen half jaar op de Ledenpagina hangen omdat er geen uitslag of noodzakelijke informatie wordt aangeleverd.

8. Windmeting

Normaliter mag het windvoordeel niet meer zijn dan 2 meter per seconde. Wind moet altijd gemeten worden bij loopnummers tot en met 200 meter evenals verspringen en hink-stapspringen. Bij een meerkamp totaalprestaties is een windvoordeel van 4 m/s toegestaan.

Omdat er echter bij S.V. Fortuna ‘67 al vanaf de samenstelling van de eerste recordlijsten in het verleden bij honorering van clubrecords geen onderscheid gemaakt werd (of kon worden) in prestaties met al dan niet (te?) groot rugwindvoordeel (*), kunnen ook prestaties met te groot windvoordeel als clubrecord erkend worden. Als er geen windmeting beschikbaar is, maar de wedstrijdorganisatie verklaart dat de windsnelheid verwaarloosbaar is, staat ook dit de erkenning van een clubrecord niet in de weg (**).

(*): Vaak was er helemaal geen windmeter beschikbaar!

(**): In de publicaties zal zoveel mogelijk aangegeven worden dat de prestatie met teveel rugwind is behaald. Indien er met een teveel aan rugwind (meer dan 2,0 m/sec), een snellere tijd gelopen wordt, dan wordt dit wel vermeld in de lijst Bijzondere prestaties met vermelding van de rugwind.
Echter de snelste (elektronische) tijd met toegestane wind blijft eveneens vermeld staan.

9. Handmatige en Elektronische Tijdmeting

 • De door de jury en wedstrijdleiding vastgestelde handmatige tijdwaarneming wordt als juist aanvaard, ook bij minder dan drie waarnemingen.
 • Elektronische tijdwaarneming wordt zondermeer als juist geaccepteerd.
 • Afstanden tot en met 200 meter 0,24 seconden
 • Afstanden boven 200 meter tot en met 400 meter 0,14 seconden
 • Afstanden boven 400 meter Geen correctie.
 • Als overgangsregeling worden de bestaande records met handgeklokte tijden op alle afstanden gehandhaafd. S.V. Fortuna ‘67 streeft er naar op alle afstanden t/m 400 mtr uiteindelijk alleen elektronisch gemeten records te hebben.
 • Om handgeklokte tijden met elektronische tijden te kunnen vergelijken (voor eventuele record honorering) worden op handgeklokte tijden de volgende correcties toegepast (bijtellingen):
 • De handtijden worden gegeven in tienden van seconden, nl. 10,1; de elektronische tijden worden gegeven in honderdsten van seconden, nl. 10,10. Als het verschil tussen handtijd, en elektronische tijd kleiner is dan 0,24 seconden (bij 400m 0,14 seconden), dan worden zowel handtijd als elektronische tijd opgenomen als clubrecord.
  Is de elektronische tijd sneller dan de handtijd , dan verdwijnt handtijd van de lijst van Clubrecords. (maar blijft natuurlijk wel in de lijst Bijzondere prestaties)
 • In recordlijsten wordt zoveel mogelijk aangegeven of het om handgeklokte (in tienden van seconden) of elektronische tijden (in honderdsten van seconden) gaat.

 10. Wegwedstrijden

 • Voorwaarden voor erkenning van wegrecords zijn onder meer:
 • De bruto gelopen tijd is de in aanmerking komende prestatie
 • De wedstrijd moet een officiële Atletiekunie-wedstrijd zijn.
 • Het parcours moet door de Atletiekunie gecertificeerd zijn en er mag niet afgesneden kunnen worden.

Atleten met een wedstrijdlicentie komen uit in de voor hen van toepassing zijnde leeftijdscategorie (Senioren, Mannen35, 40, 45,50,55,60,65 enz.) en recreanten/niet leden in een categorie Recreanten.

Masters mogen uitkomen in een ‘jongere’ categorie.

De afstanden die voor de wegrecords in aanmerking komen zijn - per leeftijdscategorie - ontleend aan "Het aanbevolen wedstrijdprogramma van de Atletiekunie" en zijn te vinden in de bijlagen W1 en W2. Wegrecords kunnen gevestigd worden vanaf B junioren.

11. Slot

 • In geval van twijfel beslist de recordcommissie en is de uitspraak bindend.

Opgesteld

De record Commissie:

Peter Hellings,

Rikie Huyberts

Jos van Uden

 

BIJLAGE B1 S.V. FORTUNA ‘67 - BAANRECORDS VROUWEN

Meisjes pupillen C (incl. mini)

 • 40 m , 600 m
 • 40 m horden (0,30 m)
 • 4 x 40 m estafette (bij voorkeur in pendelvorm)
 • Verspringen, Hoogspringen,
 • Balwerpen (80 - 100 g)
 • 4 kamp (40-ver-bal-hoog)
 • Medicienbal stoten
 • Vortex werpen
 • Hurkhoogspringen
 • Slingeren

Meisjes pupillen B

 • 40 m, 1.000 m
 • 40 m horden (0,30 m)
 • 4 x 40 m estafette (bij voorkeur in pendelvorm)
 • Verspringen, Hoogspringen,
 • Kogelstoten (2 kg), Balwerpen (140 - 160 g)
 • 4 kamp (40-ver-bal-hoog)
 • Medicienbal stoten
 • Vortex werpen
 • Hurkhoogspringen
 • Slingeren

Meisjes pupillen A

 • 60 m, 1 000 m
 • 60 m horden (0,50 m)
 • 4 x 60 m estafette
 • Verspringen, Hoogspringen,
 • Kogelstoten (2 kg), Balwerpen (170 - 200 g)
 • 4 kamp (60-ver-kogel-hoog)
 • Polsstokverspringen
 • Vortex werpen
 • Slingeren

Meisjes D

 • 60 m, 600 m, 1 000 m;
 • 60 m horden (0,762 m);
 • Steeplechase 1.000 m (0,762 m);
 • 4 x 60 m;
 • Snelwandelen: 1 000 m, 3 000 m;
 • Hoogspringen, verspringen;
 • Kogelstoten (2 kg), discuswerpen (0,75 kg), speerwerpen (400 gram);
 • 6-kamp, blokmeerkamp.

Meisjes C

 • 80 m, 150 m,300 m,800 m, 1 500 m;
 • 80 m horden (0,762 m), 300 m horden (0,762 m);
 • Steeplechase 1.500 m (0,762 m);
 • 4 x 80 m;
 • Snelwandelen: 1 000 m, 3 000 m;
 • Hoogspringen, polsstokhoogspringen, verspringen; 7-kamp, blokmeerkamp.
 • Kogelstoten (3 kg), discuswerpen (1 kg), kogelslingeren (3 kg), speerwerpen (500 gram);

Meisjes B

 • 100 m, 200 m, 400 m, 800 m, 1 000 m, 1 500 m, 3 000 m;
 • 100 m horden (0,762 m), 400 m horden (0,762 m);
 • 4 x 100 m, Zweedse estafette;
 • Snelwandelen: 3 000 m, 5 000 m;
 • Hoogspringen, polsstokhoogspringen, verspringen, hink-stapspringen;
 • Kogelstoten (3 kg), discuswerpen (1 kg), kogelslingeren (3 kg), speerwerpen (500 gram);
 • 7-kamp.

Meisjes A (junior vrouwen)

 • 100 m, 200 m, 400 m, 800 m, 1 000 m, 1 500 m, 2.000 m, 3 000 m, 5 000 m, 10 000 m;
 • 100 m horden (0,838 m), 400 m horden (0,762 m);
 • 3 000 m steeplechase (0,762 m);
 • 4 x 100 m, 4 x 400 m, Zweedse estafette;
 • Snelwandelen: 3.000 m, 5.000 m, 10 000 m;
 • Hoogspringen, polsstokhoogspringen, verspringen, hink-stapspringen;
 • Kogelstoten (4 kg), discuswerpen (1 kg), kogelslingeren (4 kg), speerwerpen (600 gram);
 • 7-kamp, 10-kamp*

*Opmerking: in afwijking van het Atletiekunie wedstrijdreglement is er voor het toekennen van een clubrecord geen minimum puntentotaal vereist.

Vrouwen Senioren

 • 100 m, 200 m, 400 m, 800 m, 1 000 m, 1 500 m, 1 Engelse mijl (1609 m),
  2 000 m, 3 000 m, 5 000 m, 10 000 m, 20 000 m, 25 000 m, 30 000 m, 1 uur;
 • 100 m horden (0,838 m), 400 m horden (0,762 m),
 • 3 000 m steeplechase (0,762 m);
 • 4 x 100 m, 4 x 200 m, 4 x 400 m, 4 x 800 m, Zweedse estafette, Olympische estafette;
 • Snelwandelen: 3.000 m, 5.000 m, 10 000 m, 20 000 m;
 • Hoogspringen, polsstokhoogspringen, verspringen, hink-stapspringen;
 • Kogelstoten (4 kg), discuswerpen (1 kg), kogelslingeren (4 kg), speerwerpen (600 gram);
 • 7-kamp, 10-kamp.

Vrouwen Masters per 5-jaars categorie

 • 100 m, 200 m, 400 m, 800 m, 1 000 m, 1 500 m, 1 Engelse mijl (1609 m),
 • 2 000 m, 3 000 m, 5 000 m, 10 000 m, 20 000 m, 25 000 m, 30 000 m, 1 uur;
 • 80 m horden (V40 en ouder), 100 m horden (V35), 200 m horden (V70 en ouder), 300 m horden (V50 en ouder), 400 m horden (V35 t/m V45), 2 000 m steeplechase (V35 en ouder); 3)
 • 4 x 100 m, 4 x 200 m, 4 x 400 m, 4 x 800 m, Zweedse estafette;
 • Snelwandelen: 3 000 m, 5 000 m, 10 000 m, 20 000 m;
 • Hoogspringen, polsstokhoogspringen, verspringen, hink-stapspringen;
 • Kogelstoten, discuswerpen, kogelslingeren, speerwerpen, gewichtwerpen; 2)
 • 5-kamp, 7-kamp, 10-kamp, werpvijfkamp 2);

1) :Hoogten en tussenafstanden: zie tabel in hoofdstuk 7 van het KNAU wedstrijdreglement.

2):Voor specificaties, maten en gewichten: zie tabellen in hoofdstuk 7 van het Atletiekunie wedstrijdreglement

3): De hindernissen en de hindernis voor de waterbak moeten voor V35 0,722 m + 0,003 m en tenminste 3,96 m breed zijn.

Hordehoogtes:

Leeftijdscategorie Afstand Hoogte Leeftijdscategorie Afstand Hoogte
V60+ 80 0,686 V60+ 300 0,686
V50-V55 
80 0,762 V50-V55 300 0,762
V40-V45 
80 0,762 V40-V45 400 0,762
V35 100 0,840 V35 400 0,762

Gewichten(in kg, voor speerwerpen in gram.):

Leeftijd Kogelstoten Discuswerpen Speerwerpen Kogelslingeren Gewichtwerpen

V35-V45       4                  1                 600                   4                 9,080

V50-V55       3                  1                 500                   3                 7,260

V60+           3                  1                 400                   3                 5,450

BIJLAGE B2 S.V. FORTUNA ‘67 – BAANRECORDS MANNEN

Jongens pupillen C (incl. mini)

 • 40 m , 600 m
 • 40 m horden (0,30 m)
 • 4 x 40 m estafette (bij voorkeur in pendelvorm)
 • Verspringen, Hoogspringen,
 • Balwerpen (80 - 100 g)
 • 4 kamp (40-ver-bal-hoog)
 • Medicienbal stoten
 • Vortex werpen
 • Hurkhoogspringen
 • Slingeren

Jongens pupillen B

 • 40 m , 1.000 m
 • 40 m horden (0,30 m)
 • 4 x 40 m estafette (bij voorkeur in pendelvorm)
 • Verspringen, Hoogspringen,
 • Balwerpen (80 - 100 g)
 • 4 kamp (40-ver-bal-hoog)
 • Medicienbal stoten
 • Vortex werpen
 • Hurkhoogspringen
 • Slingeren

Jongens pupillen A

 • 60 m, 1 000 m
 • 60 m horden (0,50 m)
 • 4 x 60 m estafette
 • Verspringen, Hoogspringen,
 • Kogelstoten (2 kg), Balwerpen (170 - 200 g)
 • 4 kamp (60-ver-kogel-hoog)
 • Polsstokverspringen
 • Vortex werpen
 • Slingeren

Jongens D

 • 80 m, 600 m, 1 000 m;
 • 80 m horden (0,762 m);
 • 4 x 80 m;
 • Snelwandelen: 1 000 m, 3 000 m;
 • Steeplechase 1.000 m (0,762 m);
 • Hoogspringen, polsstokhoogspringen. verspringen;
 • Kogelstoten (3 kg), discuswerpen (1 kg), speerwerpen (400 gram);
 • 7-kamp, blokmeerkamp.

Jongens C

 • 100 m, 150 m,300 m,800 m, 1.500 m
 • 100 m horden (0,838 m), 300 m horden (0,762 m);
 • 4 x 100 m;
 • Snelwandelen: 3 000 m, 5 000 m, ½ uur;
 • Steeplechase 1.500 m (0,762 m);
 • Hoogspringen, polsstokhoogspringen, verspringen;
 • Kogelstoten (4 kg), discuswerpen (1 kg), kogelslingeren (4 kg), speerwerpen (600 gram);
 • 8-kamp, blokmeerkamp.

Jongens B

 • 100 m, 200 m, 400 m, 800 m, 1 000 m, 1 500 m, 3 000 m;
 • 110 m horden (0,914 m), 400 m horden (0,838 m);
 • 2 000 m steeplechase (0,914 m);
 • 4 x 100 m, 4 x 400 m, 4 x 800 m, Zweedse estafette;
 • Snelwandelen: 3.000 m, 5 000 m, 10 000 m, 1 uur;
 • Hoogspringen, polsstokhoogspringen, verspringen, hink-stap-springen; Kogelstoten (5 kg), discuswerpen (1,5 kg), kogelslingeren (5 kg), speerwerpen (700 gram);
 • 5-kamp, 10-kamp.

Jongens A (junior mannen)

 • 100 m, 200 m, 400 m, 800 m, 1 000 m, 1 500 m, 1 Engelse mijl (1609 m), 2.000 m, 3 000 m, 5 000 m, 10 000 m, 15.000 m;
 • 110 m horden (0,991 m), 400 m horden (0,914 m);
 • 3 000 m steeplechase (0,914 m);
 • 4 x 100 m, 4 x 400 m, 4 x 800 m, Zweedse estafette;
 • Snelwandelen: 3.000 m, 5.000 m, 10 000 m, 1 uur;
 • Hoogspringen, polsstokhoogspringen, verspringen, hink-stap-springen;
 • Kogelstoten (6 kg), discuswerpen (1,75 kg), kogelslingeren (6 kg), speerwerpen (800 gram);
 • 5-kamp, 10-kamp.

Mannen Senioren

 • 100 m, 200 m, 400 m, 800 m, 1 000 m, 1 500 m, 1 Engelse mijl (1609 m),
  2 000 m, 3 000 m, 5 000 m, 10 000 m, 20 000 m, 25 000 m, 30 000 m, 1 uur;
 • 110 m horden (1,067 m), 400 m horden (0,914 m);
 • 3 000 m steeplechase (0,914 m);
 • 4 x 100 m, 4 x 200 m, 4 x 400 m, 4 x 800 m, 4 x 1 500 m, Zweedse estafette, Olympische estafette;
 • Snelwandelen: 3.000 m, 5.000 m, 10.000 m, 20 000 m, 30 000 m, 50 000 m, 1 uur, 2 uur;
 • Hoogspringen, polsstokhoogspringen, verspringen, hink-stapspringen;
 • Kogelstoten (7,26 kg), discuswerpen (2 kg), kogelslingeren (7,26 kg), speerwerpen (800 gram);
 • 5-kamp, 10-kamp.

Mannen Masters per 5-jaars categorie

 • 100 m, 200 m, 400 m, 800 m, 1 000 m, 1 500 m, 1 Engelse mijl (1609 m),
  2 000 m, 3 000 m, 5 000 m, 10 000 m, 20 000 m, 25 000 m, 30 000 m, 1 uur;
 • 80 m horden (M70 en ouder), 100 m horden (M50 t/m M65), 110 m horden (M35 t/m M45), 200 m horden (M80 en ouder), 300 m horden (M60 en M75), 400 m horden (M35 t/m M55),
  2 000 m steeplechase (M60 en ouder), 3 000 m steeplechase (m35 t/m M55); 3)
 • 4 x 100 m, 4 x 200 m, 4 x 400 m, 4 x 800 m, 4 x 1 500 m,
  Zweedse estafette, Olympische estafette;
 • Snelwandelen: 3 000 m, 5 000 m, 10 000 m, 20 000 m, 30 000 m, 50 000 m, 1 uur, 2 uur;
 • Hoogspringen, polsstokhoogspringen, verspringen, hink-stapspringen;
 • Kogelstoten, discuswerpen, kogelslingeren, speerwerpen, gewichtwerpen; 2)
 • ·5-kamp, 10-kamp, werpvijfkamp; 2)

1) :Hoogten en tussenafstanden: zie tabel in hoofdstuk 7 van het KNAU wedstrijdreglement

2) :Voor specificaties, maten en gewichten: zie tabellen in hoofdstuk 7 van het KNAU wedstrijdreglement.

3) : De hindernissen en de hindernis voor de waterbak moeten voor M60+ en M40-M55 respectievelijk 0,722 m + 0,003 m en 0,914 m ± 0,003 m hoog en tenminste 3,96 m breed zijn.

Hordehoogten:

Leeftijdscategorie       Afstand            Hoogte      Leeftijdscategorie       Afstand    Hoogte

M80+                            80 m                 0,686 m            M80+                   300 m      0,686 m

M70-M75                       80 m                 0,762 m            M70-M75              300 m      0,686 m

M60-M65                      100 m                0,840 m            M60-M65               300 m      0,762 m

M50-M55                      100 m                0,914 m            M50-M55               400 m      0,840 m

M35-M45                      110 m                1,000 m            M40-M45               400 m      0,914 m

Gewichten (in kg, voor speerwerpen in gram.):

Leeftijd Kogelstoten Discuswerpen Speerwerpen Kogelslingeren Gewichtwerpen

M35-M45        7,26                 2                800                  7,26              15,880

M50-M55        6                     1,5             700                  6                  11,340

M60-M65        5                     1                600                 5                   9,080

M70-M75        4                     1                500                 4                   7,260

M80+             4                     1                400                 4                  5,450

BIJLAGE I 1 S.V. FORTUNA ‘67 – INDOORRECORDS VROUWEN

Meisjes pupillen C (incl. mini)

 • 40 m, 600 m;
 • 40 m horden (0,30 m);
 • Verspringen, Hoogspringen;
 • Hurkhoogspringen;
 • Medicienbal stoten

Meisjes pupillen B

 • 40 m, 50 m, 60 m, 600 m, 1 000 m;
 • 40 m horden (0,30 m);
 • Verspringen, Hoogspringen;
 • Kogelstoten (2 kg),
 • Hurkhoogspringen;
 • 3 kamp (40-kogel-hoog)

Meisjes pupillen A

 • 40 m, 50 m, 60 m, 600 m, 1 000 m;
 • 40 m horden (0,50 m), 50 m horden (0,50 m), 60 m horden (0,50 m);
 • Verspringen, Hoogspringen,
 • Kogelstoten (2 kg),
 • Polsstokverspringen;
 • 3 kamp (40-kogel-hoog)

Meisjes D

 • 50 m, 60 m, 600 m, 1 000 m;
 • 50 m horden (0,762 m), 60 m horden (0,762 m);
 • Hoogspringen, verspringen;
 • Kogelstoten (2 kg);
 • 4-kamp.

Meisjes C

 • 50 m, 60 m, 600 m, 800 m, 1 000 m, 1 500 m;
 • 50 m horden (0,762 m), 60 m horden (0,762 m);
 • Hoogspringen, polsstokhoogspringen, verspringen;
 • Kogelstoten (3 kg);
 • 4-kamp.

Meisjes B

 • 50 m, 60 m, 200 m, 400 m, 800 m, 1 000 m, 1 500 m, 3 000 m;
 • 50 m horden (0,762 m), 60 m horden (0,762 m);
 • 4 x 200 m, 4 x 400 m;
 • Snelwandelen: 3 000 m;
 • Hoogspringen, polsstokhoogspringen, verspringen, hink-stapspringen;
 • Kogelstoten (3 kg);
 • 5-kamp.

Meisjes A

 • 50 m, 60 m, 200 m, 400 m, 800 m, 1 000 m, 1 500 m, 1 Engelse mijl (1609 m);
 • 3 000 m, 5 000 m;
 • 50 m horden (0,838 m), 60 m horden (0,838 m);
 • 4 x 200 m, 4 x 400 m;
 • Snelwandelen: 3 000 m;
 • Hoogspringen, polsstokhoogspringen, verspringen, hink-stapspringen;
 • Kogelstoten (4 kg);
 • 5-kamp.

Dames Senioren

 • 50 m, 60 m, 200 m, 400 m, 800 m, 1 000 m, 1 500 m, 1 Engelse mijl (1609 m), 2.000 m, 3 000 m, 5000 m;
 • 50 m horden (0,838 m), 60 m horden (0,838 m);
 • 4 x 200 m, 4 x 400 m, 4 x 800 m;
 • Snelwandelen: 3 000 m;
 • Hoogspringen, polsstokhoogspringen, verspringen, hink-stapspringen;
 • Kogelstoten (4 kg);
 • 5-kamp, 7-kamp.

Vrouwen Masters

 • 50 m, 60 m, 200 m, 400 m, 800 m, 1 000 m, 1 500 m, 1 Engelse mijl (1609 m),
  2.000 m, 3 000 m, 5 000 m;
 • 50 m horden, 60 m horden; 1)
 • 4 x 200 m, 4 x 400 m, 4 x 800 m;
 • Snelwandelen: 2.000 m,3 000 m;
 • Hoogspringen, polsstokhoogspringen, verspringen, hink-stapspringen;
 • Kogelstoten; 2)
 • 5-kamp.

1) :Hoogten en tussenafstanden: volgens KNAU wedstrijdreglement

2) :Voor specificaties, maten en gewichten: zie KNAU wedstrijdreglement

Hordehoogte 50 /60 m horden indoor:

Leeftijdscategorie       Hoogte

V60+                            0,686 m

V50, V55, V45, V40         0,762 m

V35                             0,840 m

Gewichten:

Leeftijd                       Kogelstoten

V35-V45                       4 kg

V50, V55, V60+              3 kg

BIJLAGE I 2 S.V. FORTUNA ‘67 – INDOORRECORDS MANNEN

Jongens pupillen C (incl. mini)

 • 40 m , 600 m
 • 40 m horden (0,30 m)
 • Verspringen, Hoogspringen,
 • Medicienbal stoten
 • Hurkhoogspringen

Jongens pupillen B

 • 40 m, 50 m, 60 m, 600 m, 1 000 m;
 • 40 m horden (0,30 m)
 • Verspringen, Hoogspringen,
 • Kogelstoten (2 kg),
 • Medicienbal stoten
 • Hurkhoogspringen
 • 3 kamp (40-kogel-hoog)

Jongens pupillen A

 • 40 m, 50 m, 60 m, 600 m, 1 000 m;
 • 40 m horden (0,50 m), 50 m horden (0,50 m), 60 m horden (0,50 m);
 • Verspringen, Hoogspringen,
 • Kogelstoten (2 kg),
 • Polsstokverspringen
 • 3 kamp (40-kogel-hoog)

Jongens D

 • 50 m, 60 m, 600 m, 600 m, 1 000 m;
 • 50 m horden (0,762 m), 60 m horden (0,762 m);
 • Hoogspringen, verspringen;
 • Kogelstoten (3 kg);
 • 4-kamp.

Jongens C

 • 50 m, 60 m, 600 m, 800 m, 1 500 m;
 • 50 m horden (0,838 m), 60 m horden (0,838 m);
 • Hoogspringen, polsstokhoogspringen, verspringen;
 • Kogelstoten (4 kg);
 • 5-kamp.

Jongens B

 • 50 m, 60 m, 200 m, 400 m, 800 m, 1 000 m, 1 500 m, 3 000 m;
 • 50 m horden (0,914 m), 60 m horden (0,914 m);
 • 4 x 200 m, 4 x 400 m, 4 x 800 m;
 • Snelwandelen: 3 000 m;
 • Hoogspringen, polsstokhoogspringen, verspringen, hink-stapspringen;
 • Kogelstoten (5 kg);
 • 7-kamp.

Jongens A

 • 50 m, 60 m, 200 m, 400 m, 800 m, 1 000 m, 1 500 m, 1 Engelse mijl (1609 m), 2.000 m, 3 000 m,
 • 5 000 m;
 • 50 m horden (0,991 m), 60 m horden (0,991 m);
 • 4 x 200 m, 4 x 400 m, 4 x 800 m;
 • Snelwandelen: 3 000 m;
 • Hoogspringen, polsstokhoogspringen, verspringen, hink-stapspringen;
 • Kogelstoten (6 kg);
 • 7-kamp.

Mannen senioren

 • 50 m, 60 m, 200 m, 400 m, 800 m, 1 000 m, 1 500 m, 1 Engelse mijl (1609 m), 2.000 m, 3.000 m, 5.000 m;
 • 50 m horden (1,067 m), 60 m horden (1,067 m);
 • 4 x 200 m, 4 x 400 m, 4 x 800 m;
 • Snelwandelen: 3.000 m, 5 000 m;
 • Hoogspringen, polsstokhoogspringen, verspringen, hink-stapspringen;
 • Kogelstoten (7,26 kg);
 • 7-kamp.

Mannen Masters

 • 50 m, 60 m, 200 m, 400 m, 800 m, 1 000 m, 1 500 m, 1 Engelse mijl (1609 m), 2.000 m, 3.000 m, 5.000 m;
 • 50 m horden, 60 m horden; 1)
 • 4 x 200 m, 4 x 400 m, 4 x 800 m;
 • Snelwandelen: 3 000 m, 5.000 m;
 • Hoogspringen, polsstokhoogspringen, verspringen, hink-stapspringen;
 • Kogelstoten; 2)
 • 5-kamp, 7-kamp.

1) :Hoogten en tussenafstanden: zie KNAU wedstrijdreglement

2) :Voor specificaties, maten en gewichten: zie KNAU wedstrijdreglement.

Hordehoogte 50 m / 60 m horden indoor:

Leeftijdscategorie Hoogte

M80+                            0,686 m

M70-M75                       0,762 m

M60-M65                       0,840 m

M50-M55                       0,914 m

M40-M45                       0,100 m

Gewichten:

Leeftijdscategorie Kogel

Mannen M40-M45            7,26 kg

M50-M55                       6 kg

M60-M65                       5 kg

M70, M75, M80+             4 kg

BIJLAGE W 1 S.V. FORTUNA ‘67 – WEGRECORDS VROUWEN

Meisjes B

 • 10 km, 15 km;
 • Snelwandelen: 3 km, 5 km.

Meisjes A (junior vrouwen)

 • 10 km, 15 km, 20 km, halve marathon (21,098 km);
 • Ekiden (halve marathonestafette);
 • Snelwandelen: 3, km, 5 km, 10 km.

Vrouwen senioren

 • 10 km, 15 km, 20 km, 25 km, 30 km;
 • Halve marathon (21,098 km), marathon (42,195 km), 100 km, 24-uur;
 • Ekiden (marathonestafette);
 • Snelwandelen: 3 km, 5 km, 10 km, 20 km.

Vrouwen Masters per 5 jaars-categorie

 • 10 km, 15 km, 20 km, 25 km, 30 km;
 • Halve marathon (21,098 km), marathon (42,195 km), 100 km, 24-uur;
 • Ekiden (marathonestafette);
 • Snelwandelen: 3 km, 5 km, 10 km, 20 km.

BIJLAGE W 2 S.V. FORTUNA ‘67 – WEGRECORDS MANNEN

Jongens B

 • 10 km, 15 km;
 • Snelwandelen: 5 km, 10 km

Jongens A (junior mannen)

 • 10 km, 15 km, 20 km, halve marathon (21,098 km);
 • Ekiden (halve marathonestafette);
 • Snelwandelen: 5 km, 10 km, 20 km.

Mannen senioren

 • 10 km, 15 km, 20 km, 25 km, 30 km;
 • Halve marathon (21,098 km), marathon (42,195 km), 100 km, 24-uur;
 • Ekiden (marathonestafette);
 • Snelwandelen: 10 km, 20 km, 30 km 50 km.

Mannen Masters per 5-jaars categorie

 • 10 km, 15 km, 20 km, 25 km, 30 km;
 • Halve marathon (21,098 km); marathon (42,195 km), 100 km, 24-uur;
 • Ekiden (marathonestafette);
 • Snelwandelen: 10 km, 20 km, 30 km, 50 km.

Opmerking: Met uitzondering van snelwandelwedstrijden, worden twee clubdrecords voor vrouwen geregistreerd: records gevestigd in wegwedstrijden waaraan zowel mannen als vrouwen hebben deelgenomen en records gevestigd in wedstrijden waaraan alleen vrouwen hebben deelgenomen.